• Bginternal

    Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση για δικαστικές ενέργειες

Σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων για τα αναδρομικά, το δικηγορικό μας γραφείο έχει προβεί στις παρακάτω δικαστικές ενέργειες:

  • Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ που εκδικάζεται στην Ολομ. ΣτΕ στις 15 Ιανουαρίου 2021.
  • Καταθέσαμε αίτηση για πιλοτική δίκη στο Ελ. Συν. και αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και τον προσδιορισμό της υπόθεσης.
  • Καταθέσαμε αίτημα – υπόμνημα προς τον Γενικό Επίτροπο των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κοινοποίηση προς:

Τον Επίτροπο των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

 

 ΑΙΤΗΣΗ

Του Λουκά Αποστολίδη, Δικηγόρου Αθηνών, διευθύνοντος εταίρου της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΜ ΔΣΑ 80433, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 18

 

                 Αξιότιμε κ. Γενικέ Επίτροπε,

                 Αξιότιμε κ. Επίτροπε,

                Στις 10.01.2020 εκδικάσθηκε πιλοτική δίκη σχετικά με τα αναδρομικά, μετά από αίτηση του ΕΦΚΑ. Επιλέχθηκε για εκδίκαση η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αρ. εισ. ΑΓ13133/16-9-2019, αγωγή των Βαδάση Ασπασίας κλπ κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, η οποία έχει κατατεθεί από την δικηγορική μας εταιρεία. Επ’ αυτής εκδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ 1439/2020.

                 Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις πρότυπες – πιλοτικές δίκες, με την υπ’ αρ. ΠΝ21/2019 Πράξη της Επιτροπής αρ. 1 παρ. 1 του ν. 3900/10 του ΣτΕ, ανεστάλη υποχρεωτικά η εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων με το αυτό νομικό αντικείμενο.

                 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ακολούθησε η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 114 Ν. 4714/2020 (όπως άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 Ν. 4734/2020) και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΥΑ Φ.11321/35005/1528 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4536/14.10.2020), με την οποία η κυβέρνηση επέστρεψε στους συνταξιούχους τα αναδρομικά της κύριας σύνταξης για το διάστημα από 10.06.2015 έως 11.05.2016. Όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται για την καταβολή επικούρησης και δώρων, σύμφωνα με τις αποφάσεις Ολ. ΣτΕ 2287-2288/2015 και 1439/2020. Τούτο ορίζεται ρητά και στις ως άνω διατάξεις.

                 Στην σκέψη 12 της υπ’ αρ. 1439/2020 απόφασης Ολομ. ΣτΕ (σελ. 36) αναφέρονται τα ακόλουθα: «Επειδή, στην παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 1 του ν. 3900/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4055/2012, ορίζονται τα εξής: “3. Μετά την επίλυση ζητήματος κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, οι υποθέσεις των οποίων είχε ανασταλεί η εκδίκαση, που θέτουν μόνο αυτό το ζήτημα, εισάγονται υποχρεωτικά προς κρίση σε συμβούλιο κατά τα άρθρα 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 και 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις στις οποίες τίθενται εκτός από το ως άνω ζήτημα και λόγοι, που είναι προφανώς απαράδεκτοι ή αβάσιμοι. Εάν, μετά ταύτα, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου εισαχθούν στο ακροατήριο, και το δικαστήριο κρίνει σύμφωνα με τα κριθέντα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα δαπανήματα που, κατά τις ως άνω διατάξεις, επιβάλλονται στον διάδικο αυτόν, διπλασιάζονται.”. Η υποχρεωτική εισαγωγή, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σε συμβούλιο, μετά την επίλυση των ζητημάτων κατά τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης, η οποία προβλέφθηκε προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια από μεγάλο αριθμό δικών, στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα με τα επιλυθέντα κατά τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης, συμβάλλει στη γρήγορη επίλυση των σχετικών διαφορών, και δεν βλάπτει τον διάδικο, ο οποίος, πέραν του ότι έχει προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αντιμετωπίζει το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα που τίθεται στην υπόθεσή του, έχει, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα να ζητήσει τη συζήτηση της υποθέσεώς του στο ακροατήριο».

                 Όπως ο ΕΦΚΑ ανέφερε στο αίτημά του αλλά και κατά την εκδίκαση, πάνω από 250.000 συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αγωγές και μετά την αναστολή των εκκρεμών υποθέσεών τους προς επίλυση των νομικών ζητημάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένουν την εκδίκαση αυτών.

                                                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

                 Στα πλαίσια των ως άνω νομικών διατάξεων και δικαστικών αποφάσεων, ατιτούμεθα, με σχετική εγκύκλιο, να ενημερωθούν όλα τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας για την επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων προς κρίση σε Συμβούλιο, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια από το μεγάλο αριθμό δικών και ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι χιλιάδες δικαιούχοι από τους πολύχρονους δικαστικούς αγώνες.

                 Αιτούμεθα την απόφασή σας για ένα μείζον ζήτημα που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους που έχουν ασκήσει αγωγές και που οι υποθέσεις τους απασχολούν την Διοικητική Δικαιοσύνη εδώ και δέκα χρόνια.

                

Αθήνα, 23.11.2020

 

Μετά τιμής,

Λουκάς Αποστολίδης»

Με τις ως άνω ενέργειες επιδιώκουμε αφενός να χορηγηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα αναδρομικά και για τις παροχές επικούρησης και δώρων, όπως έχει κριθεί από τις δικαστικές αποφάσεις της Ολομ. ΣτΕ 2287-2288/2015 και 1439/2020, και αφετέρου να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια από τις χιλιάδες αγωγές που έχουν κατατεθεί.

 

Λοιποί Σύνδεσμοι