ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (3Η Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου της 23 Σεπτεμβρίου 2020)

Η τροπολογία για τα αναδρομικά στον ιδιωτικό τομέα, όπως είχαμε υπογραμμίσει, όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά αντίθετα πυροδότησε νέο κύμα δικαστικών διεκδικήσεων τόσο από αυτούς που αποκλείστηκαν (1.300.000), όσο και από όσους έχουν εκκρεμείς δίκες. 

More

Η Μέλλουσα Εφάπαξ Καταβολή Αποζημίωσης λόγω σπουδαίου λόγου σε περίπτωση Αποθετικής Ζημίας!

Σύμφωνα με το άρθρο 929ΑΚ «Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και τη ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Υποχρέωση αποζημίωσης υπάρχει και προς τον τρίτο, ο οποίος είχε κατά το νόμο δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή υπηρεσιών από τον παθόντα και τις στερείται».

More

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Οι ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού για τα αναδρομικά αποτελούν προσβολή στις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων και «νομικό πραξικόπημα» για τις αρχές του κράτους δικαίου.

More