• Υπηρεσίες

  Υπηρεσίες

Τομείς δραστηριότητας

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου, καλύπτοντας νομικά κάθε τομέα των συναλλαγών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων στο πεδίο της παροχής νομικών συμβουλών και δικαστικής διεκδικήσεως.

Εμπορικό Δίκαιο

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου, καλύπτοντας νομικά κάθε τομέα των συναλλαγών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων στο πεδίο της παροχής νομικών συμβουλών και δικαστικής διεκδικήσεως.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρίες από το στάδιο της συστάσεώς τους μέχρι και τη δικαστική επίλυση πάσης φύσεως διαφορών που απορρέουν από τη λειτουργία και συναλλακτική τους δραστηριότητα με τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και με το ελληνικό δημόσιο εν γένει.

Η εταιρεία μας για πολλά χρόνια παρέχει σταθερά τις υπηρεσίες της σε πολλές επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

 

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις σχετικές με εγκλήματα στρεφόμενα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας και υγείας, κατά της τιμής, περί τα υπομνήματα

Ποινικό Δίκαιο

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις σχετικές με εγκλήματα στρεφόμενα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας και υγείας, κατά της τιμής, περί τα υπομνήματα, καθώς και υποθέσεις σχετικές με αδικήματα προβλεπόμενα από ειδικούς ποινικούς νόμους, όπως τα φορολογικά εγκλήματα, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η παραβίαση αγορανομικών διατάξεων, η αυθαίρετη δόμηση, η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οι ποινικές διατάξεις προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και των διακριτικών γνωρισμάτων, η ποινική ευθύνη μελών του Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών κ.α.

Παράσταση και εκπροσώπηση πελατών καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής δίκης (προδικασία- ενδιάμεση διαδικασία συμβουλίων – διαδικασία στο ακροατήριο).

 

 

Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίλυση ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας που αφορούν στις σχέσεις των πολιτών με το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Διοικητικό Δίκαιο

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίλυση ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας που αφορούν στις σχέσεις των πολιτών με το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τομέα του φορολογικού δικαίου και στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών με τη φορολογική αρχή.

Οι νομικές υπηρεσίες μας εκτείνονται επίσης στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο νομιμότητας των εκδιδόμενων από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ διοικητικών πράξεων, όταν αυτές άπτονται των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Πρωτοστατήσαμε στην ακύρωση των «μνημονιακών» ρυθμίσεων που παραβίαζαν θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και τις διεθνείς συμβάσεις στα Ανώτατα εθνικά Δικαστήρια και την Ευρώπη. Είμαστε η πρώτη και μοναδική Δικηγορική Εταιρεία στην Ελλάδα που κατάφερε και κέρδισε σημαντικότατες αποφάσεις από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την προστασία της εργασίας, της ασφάλισης, της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και των ελευθεροεπαγγελματιών. Έχουμε στο ιστορικό μας εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το ΣτΕ, τον Α.Π., το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή του Ε.Κ.Χ. στο Στρασβούργο.

Προσφέρουμε σταθερά τις υπηρεσίες μας στον Επιμελητηριακό χώρο παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ζητήματα Φορολογικού, Εμπορικού, εν γένει Διοικητικού και Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου καθώς και Δημόσιας Λογιστικής.

 

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις από ολόκληρο το φάσμα του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα: διαφορές από συμβάσεις πώλησης, έργου, αστικής και επαγγελματικής μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αστικό Δίκαιο

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις από ολόκληρο το φάσμα του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα: διαφορές από συμβάσεις πώλησης, έργου, αστικής και επαγγελματικής μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing, αδικοπρακτική ευθύνη, διαφορές από αυτοκίνητα, διαφορές από ιατρική ευθύνη (αστική και ποινική), διαφορές οικογενειακές και κληρονομικές, υποθέσεις προστασίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων όπως η νομή και η κυριότητα καθώς και κάθε άλλη υπόθεση σχετικά με το εν λόγω δίκαιο. Το Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το Δίκαιο Περιβάλλοντος και ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελούν νέους σχετικά τομείς που η εταιρεία μας εξειδικεύεται και παρέχει υπηρεσίες.

 

 

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις για το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας και του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο

Εργατικό Δίκαιο

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις για το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας και του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο, έχοντας μακρόχρονη και σταθερή παρουσία καθώς και μεγάλη παράδοση στον ευρύτερο τομέα των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Δίνουμε έμφαση στη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική και νομολογία για την τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα δικαιώματα του πολίτη και των εργαζομένων, καθώς και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ, άνεργοι, μετανάστες).

 

 

 

Στρατολογικά ζητήματα / Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

Στρατολογικά ζητήματα / Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τόσο στην υπηρεσιακή κατάσταση των στρατιωτικών και στις διαφορές που ανακύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων τους, όσο και περιπτώσεις ...

Στρατολογικά ζητήματα / Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τόσο στην υπηρεσιακή κατάσταση των στρατιωτικών και στις διαφορές που ανακύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων τους, όσο και περιπτώσεις διάπραξης στρατιωτικών ποινικών αδικημάτων, όπως η λιποταξία, η ανυπακοή, η ανυποταξία, η εξύβριση ανωτέρου – κατωτέρου, η παράβαση στρατιωτικής εντολής καθώς και κάθε άλλη υπόθεση σχετικά με το εν λόγω δίκαιο.

 

 

 

Επίκαιρες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Επίκαιρες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Στη σημερινή κρίση που διανύουμε δυστυχώς παραβιάζεται συχνά η κανονικότητα της συνταγματικής νομιμότητας. Το νομοθετικό πλέγμα των κανόνων δικαίου που επιβάλουν τα μνημόνια καθορίζουν κυριαρχικά την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου (βλέπε περισσότερα στα βιβλία μου «Η Έννομη Τάξη του Μνημονίου, εκδόσεις ΕΛΙΚΩΝ, 2011» και «ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στην Ελλάδα της κρίσης – Κοινωνικοί και Δικαστικοί Αγώνες, εκδόσεις Παπαζήση, 2014»). ...

Επίκαιρες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

 

Στη σημερινή κρίση που διανύουμε δυστυχώς παραβιάζεται συχνά η κανονικότητα της συνταγματικής νομιμότητας. Το νομοθετικό πλέγμα των κανόνων δικαίου που επιβάλουν τα μνημόνια καθορίζουν κυριαρχικά την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου (βλέπε περισσότερα στα βιβλία μου «Η Έννομη Τάξη του Μνημονίου, εκδόσεις ΕΛΙΚΩΝ, 2011» και «ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στην Ελλάδα της κρίσης – Κοινωνικοί και Δικαστικοί Αγώνες, εκδόσεις Παπαζήση, 2014»). Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας προσπαθεί να ανταποκριθεί σε κάθε νομικό πρόβλημα επιχειρηματιών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα που υποφέρει από Παραγωγή και Πολιτική Διεύθυνση.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις που γέννησε η –δυστυχώς εξακολουθούσα- οικονομική κρίση, αναφορικά με τη διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, απετέλεσαν για την Εταιρεία μας μία νέα πρόκληση. Η διάθεσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας, όπως πάντα, την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση, μας οδήγησε στην έναρξη της συνεργασίας μας τόσο με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.), όσο και με την εταιρεία «FORIN», η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των φορολογικών υποθέσεων, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εξυπηρέτηση των εταιρικών και εν γένει επιχειρηματικών μας πελατών. Η εν λόγω συνεργασία, προσδοκούμε να εξυπηρετήσει τόσο τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη (κόκκινα δάνεια) και επιθυμούν είτε να τα ρυθμίσουν είτε να προχωρήσουν σε απομείωσή τους, όσο και αυτές που επιθυμούν να συμβουλευθούν τη Δικηγορική μας Εταιρεία αναφορικά με τη συνολική νομική διευθέτηση των εταιρικών τους ζητημάτων (φορολογικών, εργασιακών, διεκδικήσεων κ.λ.π.).

Συνοπτικά, η Δικηγορική μας Εταιρεία παρέχει: Α) Αναφορικά με ατομικές επιχειρήσεις
 • Συμβουλές σε τραπεζικά-δανειακές συμβάσεις- χρέη σε τράπεζες-διεκπεραίωση κανονισμών.
 • Συμβουλές σε λογιστικά-φορολογικά ζητήματα.
 • Συμβουλές για συνταξιοδοτικά –κοινωνικοασφαλιστικά-καταθέσεις αιτήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • Συμβουλές για χρέη προς το Δημόσιο.
 • Συμβουλές για εργασιακά ζητήματα, υπολογισμός αποζημίωσης λόγω απολύσεως, συμβάσεις εργασίας και ζητήματα που απορρέουν από αυτές.
Β) Αναφορικά με μετοχικές εταιρείες
 • Συμβουλές για φορολογικά – λογιστικά θέματα (βιβλία-στοιχεία, Φ.Π.Α., εκπιπτόμενες δαπάνες, φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, κινητές αξίες).
 • Συμβουλές για εργασιακά και εργοδοτικά θέματα.
 • Συμβουλές για θέματα Διοικητικού Δικαίου, νομιμότητας της επιχείρησης, προστίμων, επιμελητηριακά κ.λ.π.
 • Συμβουλές για θέματα εν γένει εμπορικού και εταιρικού δικαίου.
 • Συμβουλές/συνδρομή για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (κόκκινα δάνεια).
 • Συμβουλές/συνδρομή/διαμεσολάβηση για διεκδίκηση απαιτήσεων.
 • Συμβουλές για συμβάσεις/ιδιωτικά συμφωνητικά.
 • Προετοιμασία φακέλου για αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες.

 

 

 

Λοιποί Σύνδεσμοι