• Bginternal

    Δημοσιεύσεις

  • Αρχική
  • Δημοσιεύσεις
  • Συνταξιούχοι του Δημοσίου με το βλέμμα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αξιώσεις τους

Συνταξιούχοι του Δημοσίου με το βλέμμα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αξιώσεις τους

Με την υπ’ αριθμ. 1218/2021 απόφαση του τέταρτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμπονται προδικαστικά ερωτήματα, που αφορούν σημαντικές αποζημιωτικές αξιώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου. Προδικαστικά ερωτήματα όπως:

α.  Καλείται η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου να κρίνει αν οι περικοπές του ν. 4093/2012, πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους για μια τριετία (2015-2018) και όχι μόνον για 11 μήνες (2015-2016) που έκρινε το ΣτΕ.

β. Αν το δημόσιο e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να χορηγήσει τα αναδρομικά από τις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2017 (244/2017) και στο εξής σε όλους τους δικαιούχους, και βέβαια στο μέλλον να καταργηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, ως αντισυνταγματικές και παραβατικές της ΕΣΔΑ.

Ήδη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει εκδώσει απόφαση που δικαιώνει τους συνταξιούχους του δημοσίου από το 2017, αλλά το Δημόσιο φαίνεται δεν σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις.

γ. Αν η ρύθμιση του ν. 4734/2020 άρθρο 3 παρ. 4, που όρισε ότι: «αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων, όσων δεν είχαν ασκήσει αγωγές πριν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να αρκεσθούν μονάχα σε αναδρομικά για τη σύνταξη στο 11μηνο (2015-2016).

Το Δικαστήριο, επειδή τα θέματα αυτά απασχολούν περίπου 280 με 300.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, τα παρέπεμψε με προδικαστικά ερωτήματα, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των κατ’ ιδίαν ερωτημάτων, με βάση όσα έγιναν δεκτά με τις σχετικές 244/2017 και 504/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, οι οποίες εκδόθηκαν με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης κατ’άρθρο 108 παρ. 1 του π.δ. 1225/1981 και του προδικαστικού ερωτήματος κατ’άρθρο 108Α παρ. 2 του π.δ. 1225/1981.

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που θα ασχοληθεί με τα ως άνω προδικαστικά ερωτήματα, στρέφουν τα μάτια τους οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς αφορά τους πάντες, και είναι σημαντικά τα χρήματα που θα λάβουν, αν υπάρξει ευνοϊκό νομικό αποτέλεσμα

Το Δημόσιο λογαριάζοντας ένα κόστος, ίσως και 1,5 δις ευρώ θα αντιπαλέψει τις αξιώσεις των δικαιούχων σκληρά. Η Δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγω στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ελπίζω, βάσιμα η αίτηση των συνταξιούχων , που καταθέσαμε προς κρίση στο αρμόδιο Δικαστήριο, να ευδοκιμήσει για όλες τις αποζημιωτικές αξιώσεις. Ειδικότερα τα προδικαστικά ερωτήματα στα οποία καλείται να κρίνει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την προδικαστική απόφαση έχουν ως ακολούθως:

«Παραπέμπει στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τα εξής προδικαστικά ερωτήματα:

1) Εάν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κ.υ.α. Φ. 11321/37311/1610/13.10.2020, με τις οποίες προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους που εντάσσονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, επιδρούν καθ’οιονδήποτε τρόπο στο νόμω βάσιμο των αγωγών αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ που ασκούνται μετά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων για την ικανοποίηση αξιώσεων απορρεουσών από την ως άνω διάταξη, ήτοι εάν επιφέρουν αυτοθρόως την άρση της νομικής βάσης των εν λόγω αγωγών συνεπαγόμενες το νόμω αβάσιμο των σχετικών αξιώσεων ή εάν πρέπει να ερευνάται η ουσιαστική βασιμότητα αυτών με την εξέταση της πραγματικής καταβολής των αναγνωρισθέντων από τον νομοθέτη ως οφειλόμενων ποσών, υπό το φως των απορρεουσών από τα άρθρα 17 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και 6 παρ. 1, 13 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, αρχών της πλήρους, αποτελεσματικής και ταχείας δικαστικής προστασίας των γεγενημένων περιουσιακών απαιτήσεων.

2) Εάν η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.5.2016, επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση και κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στον ν. 4093/2021 για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4734/2020, αντίκειται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου και, ειδικότερα, προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17 παρ.1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις συναφούς περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».

Ζητήματα παραγραφής των αξιώσεων που ενδεχόμενα θα θέσει το δημόσιο και το e-ΕΦΚΑ, πιστεύω δεν θα ευδοκιμήσουν, διότι με γνωμοδότηση της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει αποφανθεί ότι οι αξιώσεις παραγράφονται στην πενταετία και όχι στην διετία.

Όπως άλλες φορές έχω τονίσει η Δικαιοσύνη, καθ’όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε μια βασανιστική διαδικασία δικαιοδοτικής κρίσης, ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, αμύνεται ασκώντας τον οριακό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και προστατεύει τις αρχές του κράτους δικαίου, δυστυχώς πάντα κάτω από την διαρκή πίεση του δικαίου της ανάγκης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Λοιποί Σύνδεσμοι